PhotoNamePhone No.email id
 Ghanashyam Chejara(213)-494-1908addhimuwin@yahoo.com
 Sukhendra Paul Swapan(661)-733-7115luap9921@ymail.com
 Mr. Amar Kumar Halder(818)-424-1966amarhalder86@yahoo.com
 Srishyamal Nath(818)-687-6628srishyamalnath@gmail.com
 Subarna S Nandi (Tapash)(818)-746-5099bengaliamerican.nandi@gmail.com
 Bipul Kumar Saha(213)-304-9927bipulk@att.net
 Samaresh C Das(818)-645-0456srijanrakhi@yahoo.com
 Girindra Nath Saha(818)-634-3081girindra_saha@yahoo.com
 Debobroto Goswami(Litu)(818)-401-5380debobroto@live.com
 Probir Kumar Karmokar(818)-633-0635bengaliamericanhindusociety@gmail.com
 Tapon Kumar Saha(818)-844-7766tapansaha44@yahoo.com
 Binoy Chakrobarty(323)-667-7771rajlaxmi8929@att.net
  Rangit Debnath (818)-644-1624 riditarimon@yahoo.com