Founder Directors

Founders Information Below:
Photo Name Phone No. email id
Ghanashyam Chejara (213)-494-1908 addhimuwin@yahoo.com
Sukhendra Paul Swapan (661)-733-7115 luap9921@ymail.com
Mr. Amar Kumar Halder (818)-424-1966 amarhalder86@yahoo.com
Srishyamal Nath (818)-687-6628 srishyamalnath@gmail.com
Subarna S Nandi (Tapash) (818)-746-5099 bengaliamerican.nandi@gmail.com
Bipul Kumar Saha (213)-304-9927 bipulk@att.net
Samaresh C Das (818)-645-0456 srijanrakhi@yahoo.com
Girindra Nath Saha (818)-634-3081 girindra_saha@yahoo.com
Debobroto Goswami(Litu) (818)-401-5380 debobroto@live.com
Probir Kumar Karmokar (818)-633-0635 bengaliamericanhindusociety@gmail.com
Tapon Kumar Saha (818)-844-7766 tapansaha44@yahoo.com
Binoy Chakrobarty (323)-667-7771 rajlaxmi8929@att.net
Rangit Debnath (818)-644-1624 riditarimon@yahoo.com