Affiliate Members

 • Ajoy K Karmokar
 • Ananda Gupta
 • Arindam Chakraborty
 • Ashim Sharma
 • Ashis Ghosh
 • Ashis K Nath
 • Ashit Bhowmik
 • Betosh K Saha
 • Bhupal Routh
 • Chandan Saha
 • Chandana Banik
 • Chayan Das
 • Dilip K Shtradhar
 • HK Nath
 • Joy Debnath
 • Milon K Sarkar
 • Nanto Bhawmik
 • Nirmal Banik
 • Paramjit Singh,
 • Parha Sarati Ghosh
 • Pravat Paul
 • Nepal Paul
 • Pulak K Poddar
 • Sachin Mondal
 • Santanu Halder
 • Shankar Sarkar
 • Swapan Paul
 • Sidartha Saha
 • Sohrid Samanta
 • Subrato Saha
 • Sudhan Paul
 • Sukumar Kundu
 • Tapan Baul
 • Tapan Saha(la)